Pojištění osob

osob.jpgSprávně nastavené životní pojištění vám umožní zabezpečit sebe a vaše blízké pro případ nenadálého ohrožení vašeho zdraví či života a poskytne vám tím vnitřní klid, protože budete mít jistotu, že bude o vás i vaši rodinu v těchto případech postaráno.

Nejdůležitější součástí životního pojištění je pojištění pro případ smrti a pojištění dlouhodobé ztráty příjmů z důvodu nemoci či úrazu.

V obou případech je zapotřebí uvědomit si, že na prvním místě by měl být pojištěn hlavní živitel rodiny. Není výjimkou, že jsou pojištěni pouze rodinní příslušníci, a když se přihodí např. těžký úraz živiteli, životní úroveň rodiny bývá rázem neudržitelná, a tím i úroveň zabezpečení rodinných příslušníků.

Pojištění pro případ smrti. V případě pojištění smrti se běžně setkáváme s nahodile nastavenými pojistnými částkami, v nichž nejsou zohledněny pozůstalostní důchody, finanční rezervy a dluhy klienta či částky potřebné pro zabezpečení důležitých životních cílů, jako je např. podpora budoucího studia dětí.

Pojištění invalidity

  • Zatímco s poměrně levným úrazovým pojištěním se setkáváme u většiny klientů, daleko méně z nich je pojištěno na riziko invalidity. Přitom např. podle statistiky ve věkové skupině od 55 do 60 let je nyní invalidních více než pětina mužů a jen o něco málo žen. Někteří klienti sice mají sjednáno pojištění invalidity, ale pouze na 3. stupeň, protože u většiny starších pojistek není možné zvýšit míru ochrany. Přitom polovina všech invalidit z důvodu nemoci kosterní a svalové soustavy je důvodem pro přiznání 1. stupně invalidity. Může se tedy stát, že jste po dlouhá léta pojištěni na invaliditu, ale čerpat z pojistky nebudete moci, protože se na váš případ nebude vztahovat. Přitom invalidní důchod pro 1. stupeň invalidity je tak nízký, že vám neumožní pokrýt základní životní potřeby. Předpokládá se totiž, že si vzhledem k částečnému omezení pracovní způsobilosti budete schopni najít jinou vhodnou práci, což se vám nemusí podařit. A když k tomu ještě přičteme výluky obsažené v jednotlivých pojistkách, jimiž se prodejci pojistek neradi chlubí, a rozdílný přístup pojišťoven k vzniku nároku na pojistné plnění, vyplatí se vám přizvat si dobře proškoleného poradce, který s vámi tyto otázky probere, vypočte vám předpokládanou výši důchodů a pomůže vám optimalizovat vaše zabezpečení. Velmi důležité je, že náš poradce není pod žádným tlakem, aby upřednostňoval ten či onen produkt, a zná nejen přednosti, ale také slabiny jednotlivých pojistek, o kterých vás bude informovat.

Pojištění vážných onemocnění

  • I když pojištění vážných onemocnění v současném systému zdravotního zabezpečení nesehrává v životním pojištění klíčovou roli, může vám tento typ pojištění pomoci při zabezpečení kvalitnější zdravotní péče a doplnit chybějící příjmy v době, kdy budete pobírat pouze nemocenskou dávku. I v tomto případě se vám vyplatí přizvat si poradce, který umí porovnat pojistky pojišťoven podle rozsahu pojištění, čekacích dob a výluk. Pojišťovny mají také rozdílnou metodiku posuzování zdravotního stavu klienta při sjednání pojistné smlouvy a může se vám stát, že zatímco jedna pojišťovna vám ve stejném případě poskytne pojistné plnění, jiná je odmítne. Levnější pojistka, vzhledem k rozsahu pojistné ochrany, může být z těchto důvodů ve skutečnosti předražená.

Úrazové pojištění

  • Úrazové pojištění slouží pro doplnění ztráty příjmů v případě úrazu a pokrytí léčebných výloh. Zatímco krátkodobý výpadek příjmů z důvodu úrazu lze vyřešit tzv. denním odškodným, mnohem důležitější pro klienta je, aby v případě úrazu s trvalými následky obdržel dostatečně vysokou částku pro zabezpečení svého života a života své rodiny po celou dobu až do odchodu do starobního důchodu. 
  • V případě úrazového pojištění je také důležité vědět, jak jednotlivé pojišťovny posuzují rizikovost vašeho povolání a sportovních aktivit, což se zásadním způsobem promítá do ceny pojistek a výluk. Velké rozdíly jsou vidět u pojištění dětí, kde u jedné pojišťovny najdete pojistku, v níž je možné např. dítě sportovce bez omezení a zdravotních dotazníků pojistit až do 25 let věku, zatímco u jiné pojišťovny narazíte na řadu mnohdy nepřekonatelných překážek a přitom za její pojistku platíte vyšší částky než v předchozím případě.
  • Přístupy pojišťoven se odlišují i v nastavení limitních hodnot pojistných částek a míře administrativního zatížení klienta. V tomto ohledu vám může s výběrem správné pojistky pomoci pouze poradce, který pracuje se všemi produkty a ví o nich i to, co se pojišťovny snaží před ním ukrýt.

Pojištění pracovní neschopnosti

  • Máte nějaká pravidelná vydání, a tudíž jste nuceni měsíčně vydělat určitou částku, abyste pohodlně zaplatili složenky, najedli se a trochu se pobavili. Najednou vás ale skolí nemoc, která si vyžaduje delší léčbu, a vy tak zůstanete v pracovní neschopnosti třeba 2 měsíce. Ze 100 pojištěných osob jsou denně průměrně 4 osoby v pracovní neschopnosti. Průměrná délka pracovní neschopnosti navíc činí 45 dní.
  • Toto pojištění funguje na jednoduchém principu. Vy si jej sjednáte, platíte pravidelně pojistné a v případě nemoci vám pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku po dobu vaší nemoci.